Ochrona danych osobowych- klauzula RODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie jest Komendant Powiatowy Policji w Iławie, ul. Wiejska 4, 14-200 Iława,

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie jest Pani Agnieszka Solis – Lasek z Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Skarg i Wniosków, tel. 89 640 72 27, e-mail: iod.kpp@ilawa.ol.policja.gov.pl

3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Iławie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Iławie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 10.05.2018
Data modyfikacji 11.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Osoba udostępniająca informację:
Alina Piotrowska
Osoba modyfikująca informację:
Alina Piotrowska
do góry